ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี และเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563


งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งเนื้อหาออกสอบ และตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี  ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ของหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program  ดังเอกสารแนบ

 

ไฟล์แนบที่ 1      เนื้อหาออกสอบ และตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ 

ไฟล์แนบที่ 2      เนื้อหาออกสอบ และตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตร English Program


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1925 ครั้ง

Keep