การสมัครเข้าค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์ “Style Your STEM #3”


    ตามที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดโครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะได้จัดค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์ “Style Your STEM #3” ขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) สวนรุกขชาติ ห้วยแก้ว และ Green Lake Resort Chiang Mai โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบของ STEM Education เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนในบรรยากาศที่สนุกสนาน และมีทัศนคติเชิงบวกต่อคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
    ในการนี้ โรงเรียนได้คัดสรรเตรียมความพร้อมทั้งครูและทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผ่านกิจกรรมที่มีคุณภาพ โดยผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบได้แก่ Astronomy Forensics, The Mysterious Garden Detective Adventure Crime Scene 1-4, Black light room, DNA Extraction, Underwater Robotics, Biological Trace Evidence  และกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
 
    ทางโรงเรียน จึงขอเชิญชวนให้บุตรหลานของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ารถบัสปรับอากาศ ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าวิทยากร เสื้อค่าย Style Your STEM #3 จำนวน 1 ตัว พร้อมใบประกาศนียบัตร รับสมัครเฉพาะนักเรียนในระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 150 คน
 
    โรงเรียนจะเปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านระบบเวบไชต์ของโรงเรียน ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. โดยผู้ปกครองนำแบบตอบรับฉบับนี้ชำระเงินที่ห้องการเงิน เพื่อยืนยันสิทธิ์ หากเลยกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์ (ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้กับท่านผู้ปกครองที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
 
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ลิงก์สมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://mcpswis.mcp.ac.th/mcp_applications/order/index.php?id=03AegoQD4

เอกสารเพิ่มเติม https://www.mcp.ac.th/files/camp/2020/stem_forensics.pdf

 

 

https://mcpswis.mcp.ac.th/thumb/dins/1603694757zytmFPAefq.PNG

ข้อมูลรายละเอียดค่ายฯ

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1186 ครั้ง

Keep