การเปิดสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563


เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1-6

          ด้วยปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้เปิดสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ในวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 15.45-17.00 น. ภาคเรียนที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลการบ้าน ทบทวนบทเรียน แบ่งเบาภาระการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนักเรียน ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและเวลาเรียนของโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 303 ครั้ง

Keep