การเปิดสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


เรื่อง  การเปิดสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1-6

          โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  ได้เปิดสอนโครงการเพลิน ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 – วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทเรียน แบ่งเบาภาระการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและเวลาเรียนของโครงการเพลิน รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 446 ครั้ง

Keep