รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564


ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้กำหนดจัดกิจกรรม  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงบทบาท และความสำคัญของตนในเรื่องสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคมมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและจะได้รับความรู้ความสนุกสนานจากฐานกิจกรรมต่าง ๆ

ทั้งนี้ยังมีการจัดการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนในคาบกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้น ป.1-ป.3 จัดวันที่ 4 มกราคม 2564 ชั้น ป.4-ป.6 จัดวันที่ 6 มกราคม 2564   
เวลา 15.00-15.45 น.

ทางฝ่ายกิจการนักเรียน จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ดังนี้
 จำนวนผู้อ่าน 342 ครั้ง

Keep