VDO สภานักเรียนและชมรมMCTV เป็นตัวแทนนักเรียนมอบปัจจัยและฝาอะลูมิเนียม ณ มูลนิธิขาเทียมฯ


วันที่ 25 พ.ย. 2563 สภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนมอบปัจจัยและฝาอะลูมิเนียม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกับเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
จำนวนผู้อ่าน 211 ครั้ง

Keep