การสมัครเข้าค่ายภาษาต่างประเทศภาษาจีน “蒙福游记 MCP’s Journey to China”


เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

            ตามที่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดโครงการค่ายภาษาจีนเป็นประจำทุกปี และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งในปีนี้จะได้จัดค่ายภาษาต่างประเทศ “蒙福游记 MCP’s Journey to China ขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์    เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในการใช้ภาษา เรียนรู้เข้าใจในวัฒนธรรมจีนผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียนในบรรยากาศที่สนุกสนานและ   มีทัศนคติเชิงบวกต่อภาษาจีน

                ในการนี้ ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมที่มีคุณภาพ “บันทึกการเดินทางของมงฟอร์ต 蒙福游记 โดยผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของภาษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีนจากสถาบันขงจื่อ และรูปแบบออนไลน์กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนจะได้ฝึกฝนการตัดกระดาษจีน ประดิษฐ์โคมไฟจีน การออกแบบลายเครื่องลายคราม การเต้น การเตะลูกขนไก่จีน นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสแต่งกายด้วยชุดจีนที่สวยงาม และเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารจีนที่มีมายาวนาน รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์

            ทางโรงเรียน จึงขอเชิญชวนให้บุตรหลานของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าอาหาร (Chinese Buffet) ค่าสถานที่ ค่ารถบัสปรับอากาศ ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เสื้อค่าย พร้อมใบประกาศนียบัตร รับสมัครเฉพาะนักเรียนในระดับชั้น ป.3-6 จำนวน 80 คน โดยจะเปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านระบบเวปไซต์ของโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่18 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. ถึง วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. โดยผู้ปกครองนำแบบตอบรับฉบับนี้ชำระเงินที่ห้องการเงิน เพื่อยืนยันสิทธิ์ หากเลยกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ (ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้กับท่านผู้ปกครองที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 849 ครั้ง

Keep