VDO งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2563


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ที่ Saint Gabriel Hall โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ที่มีความสามารถด้านการเรียน และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม ซึ่งจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั่วไป


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 833 ครั้ง

Keep