VDO งานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ มาสเตอร์อนุชา จำปามณี มาสเตอร์ธนพงศ์ มงคล ครูวิไลวรรณ เมฆโปธิ ครูบุษบา ศุกระศร และครูณัฐรดา ชื่นจิตร์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณในคุณงามความดีของครูเกษียณอายุ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมสถาบัน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 289 ครั้ง

Keep