การขออนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนหลังเลิกเรียน


ด้วยทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มีความห่วงใยด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนช่วงหลังเลิกเรียนจึงมีนโยบายให้นักเรียนรอผู้ปกครองมารับภายในบริเวณโรงเรียนส่วนผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนช่วงหลังเลิกเรียน เวลา 15.45-18.30 น. เพื่อรอผู้ปกครองมารับ รถประจำหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ สามารถให้นักเรียนติดต่อรับแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนหลังเลิกเรียนได้ที่กรรมการบริหารงานระดับชั้น หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบมานี้ และส่งคืนคุณครูที่ปรึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 14-30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ : ขอยกเว้นเรื่องการขออนุญาตการออกนอกบริเวณโรงเรียน เพื่อไปซื้ออาหารหรือของเล่น ทางกรรมการบริหารระดับชั้นจะพิจารณาไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนจำนวนผู้อ่าน 259 ครั้ง

Keep