การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site Streaming ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564


ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site Streaming ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

      อ้างถึงประกาศของโรงเรียนที่ 14/2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ทุกระดับชั้น เนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน 
      ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง และติดตามนักเรียน บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จากข้อมูลยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ดังนั้นโรงเรียน จึงขอประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.1-6 ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปในรูปแบบ On Site Streaming 
      สำหรับผู้ปกครองที่มีความกังวลและประสงค์ให้นักเรียน เรียนในรูปแบบ Online ให้กรอกแบบฟอร์ม (ตามเอกสารแนบ) และส่งคืนครูประจำชั้นภายในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. โดยฝ่ายวิชาการจะทำการส่ง Link ห้องเรียน Online ให้ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ทาง Student Dashboard 
      ทั้งนี้ทางโรงเรียน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครองรักษาสุขภาพ ปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงขอให้นักเรียน ผู้ปกครองติดตามประกาศของโรงเรียนทางเว็บไซต์ www.mcp.ac.th, Student Dashboard และ Facebook 
 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 515 ครั้ง

Keep