กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “สงกรานต์ล้านนา”


กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “สงกรานต์ล้านนา” โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เเละคณะกรรมการครูระดับชั้น ป.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเรื่อง “สงกรานต์ล้านนา” ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬา(สนามฟุตซอล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ลงมือปฏิบัติ การเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สืบสานภูมิปัญญาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและหลักการแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ชุมชน สถาบัน องค์กรมีส่วนประสานความร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 161 ครั้ง

Keep