กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง “Miracle of Rainbow”


กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง “Miracle of Rainbow” โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เเละคณะกรรมการครูระดับชั้น ป.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเรื่อง“Miracle of Rainbow”ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬา(สนามฟุตซอล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ลงมือปฏิบัติ การเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สืบสานภูมิปัญญาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและหลักการแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ชุมชน สถาบัน องค์กรมีส่วนประสานความร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 119 ครั้ง

Keep