VDO กิจกรรมบูรณาการชั้น ป 6/2564


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เเละคณะกรรมการครูระดับชั้น ป.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง“เพลินวาน งานวัด” ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ลงมือปฏิบัติ การเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สืบสานภูมิปัญญาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและหลักการแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ชุมชน สถาบัน องค์กรมีส่วนประสานความร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 126 ครั้ง

Keep