[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
อ. 4 พฤษภาคม 2564  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 6 พฤษภาคม 2564  เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำรางน้ำฝนอาคารมงฟอร์ ต อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ฝ่ายธุรการ-การเงิน
พ. 12 พฤษภาคม 2564  การสอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 6/4) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
พฤ. 13 พฤษภาคม 2564  การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ศ. 14 พฤษภาคม 2564  การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ส. 15 พฤษภาคม 2564  การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร