[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
จ. 1 มิถุนายน 2563  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
อ. 2 มิถุนายน 2563  เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูต่างชาติ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
พ. 3 มิถุนายน 2563  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
พฤ. 4 มิถุนายน 2563  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายธุรการ-การเงิน เปิดทำการ หลังหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี Montfort College Primary Section งานสื่อสารมวลชน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ศ. 5 มิถุนายน 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งรายละเอียดการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์ ปีการศึกษา Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2563 Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2563 Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
จ. 8 มิถุนายน 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2563 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ป.4-6) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
อ. 9 มิถุนายน 2563  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิ.ย.63 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ป.4-6) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
พ. 10 มิถุนายน 2563  การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ป.4-6) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
พฤ. 11 มิถุนายน 2563  การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 12 มิถุนายน 2563  ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่1/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2563 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/2) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 15 มิถุนายน 2563  งานธุรการติดต่อทำเอกสารใบอนุญาตทำงานครูต่างชาติ กรมแรงงาน งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมพนักงานโรงอาหาร พนักงานร้านค้าสวัสดิการ และพนักงานร้านค้าเบเกอรี่ อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
 จัดทำเอกสาร ปพ.1, ปพ.3 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาและขอย้ายสถานศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
 การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานบริหารระดับชั้น ป.6 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
อ. 16 มิถุนายน 2563  ประชุมหารือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนร่วมกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กำหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำแผนการสอนลงระบบ SWIS อาคารสามัคคีนฤมิตร งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โรงเรียนดาราวิทยาลัย งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
พ. 17 มิถุนายน 2563  กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
 การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 กำหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2563 (ครูใหม่) อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ป.4-6) งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ
 กำหนดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของครูศิริลักษณ์ ตันหล้า ครูวิทยาศาสตร์ชั้น ป.3-ป.4 ณ บ้านเลขที่ 147 หมู่ 9 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
พฤ. 18 มิถุนายน 2563  กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
 กำหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสะเต็มศึกษา 2563 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/1-ป.4/6) งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ
ศ. 19 มิถุนายน 2563  กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/25623 Montfort College Primary Section งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/1) งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ
 จัดส่งหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป. 4 และ ป. 5 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
จ. 22 มิถุนายน 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
 กำหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสะเต็มศึกษา 2563 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/1-ป.4/6) งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมครูชาวต่างชาติก่อนเปิดภาคเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ
 อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องระบบการเงินและการบัญชี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ซ้อมตรวจคัดกรองสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ลานกิจกรรม(MONTFORT SUNSHADE) งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริหารทั่วไป
อ. 23 มิถุนายน 2563  กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
 จัดส่งหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.1, ป.2, ป.3 และ ป.6 อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-3) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องการปรับแผนงานโครงการให้เข้ากับระบบSWIS โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 2 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
พ. 24 มิถุนายน 2563  ครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการตรวจ COVID-19 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
 ครูวิภาภรณ์เข้าร่วมประชุม เรื่อง การสอบวัดระดับ YCT ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมครูไทย EP เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ห้องวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 25 มิถุนายน 2563  กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
 การอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง COVID-19 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่อง ระบบ E-office และระบบพฤติกรรม พยาบาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ตรวจสอบเอกสารใบมอบตัวและหลักฐานประกอบ และ SCAN เอกสาร Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
ศ. 26 มิถุนายน 2563  กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจสอบเอกสารใบมอบตัวและหลักฐานประกอบ และ SCAN เอกสาร Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
จ. 29 มิถุนายน 2563  กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจสอบเอกสารใบมอบตัวและหลักฐานประกอบ และ SCAN เอกสาร Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
อ. 30 มิถุนายน 2563  กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ศราวุธ ดวงรักษ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนครพิงค์ งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ตรวจสอบเอกสารใบมอบตัวและหลักฐานประกอบ และ SCAN เอกสาร Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
พ. 1 กรกฎาคม 2563  จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
ศ. 3 กรกฎาคม 2563  จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart) งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจสอบเอกสารใบมอบตัวและหลักฐานประกอบ และ SCAN เอกสาร Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
พ. 8 กรกฎาคม 2563  ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและข้อสอบครั้งที่ 1/2563 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2563 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 9 กรกฎาคม 2563  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2563 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
ศ. 10 กรกฎาคม 2563  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารกองทุน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ส. 11 กรกฎาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ( โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ) ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 13 กรกฎาคม 2563  ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์และข้อสอบโครงการคลังข้อสอบ เพื่อเก็บเป็นคะแนน Concept การเรียนรู้ ก่อนการสอบวัดผล ครั้งที่ 1/2563 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2563 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
อ. 14 กรกฎาคม 2563  ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ทางระบบ SWIS Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
พ. 15 กรกฎาคม 2563  ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ทางระบบ SWIS Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน