Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: ปีการศึกษา 543

:: เมนู
  หน้าโรงเรียน
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ผู้อำนวยการ
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
  รองผู้อำนวยการ
  รองผู้อำนวยการ
  สำนักผู้อำนวยการ
  สำนักผู้อำนวยการ
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
  ฝ่ายบุคลากร
  ฝ่ายบุคลากร
  ฝ่ายบุคลากร
  ฝ่ายบุคลากร
  ฝ่ายบุคลากร
  ฝ่ายบุคลากร
  ฝ่ายบุคลากร
  ฝ่ายบุคลากร
  คณะกรรมการ
 

   


“ขอพระพรของพระกุมารเยซูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านเข้มแข็งและเปี่ยมสุขสำเร็จ ในเทศกาลคริสต์มาสและตลอดปีใหม่ 2014”      มนุษย์ล้วนต้องการความสุข สันติ แต่มักตั้งเงื่อนไขเพื่อให้ได้สุขนั้นตามที่ต้องการ ทั้งที่จริงแล้วเมื่อคนเราหมดเงื่อนไขก็คือ ความพอใจและมีความสุข อย่างไรก็ตามทุกชีวิตล้วนมีเป้าหมายของการที่ได้เกิดมา จึงเป็นที่มาของสารพัดความแตกต่างในสังคม ส่วนที่เหลือ คือ วิธีการซึ่งก็แตกต่างไปตามความเชื่อที่มีอีกประการหนึ่งเช่นกัน เด็กทุกคนล้วนต้องฝึกและใช้ชีวิตอยู่ในความแตกต่างนี้เมื่อเข้าสู่รั่วแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนมงฟอร์ต มุ่งมั่นให้นักเรียนทุกคนรู้จัก เข้าใจตนเอง ในแต่ละมิติ สัมผัสชีวิตที่แท้จริงรอบด้าน อนาคตของเขาเมื่อได้รับการอบรมฝึกฝนเรียนรู้ให้เป็นผู้นำ เด็กๆ เหล่านี่จะประสบความสำเร็จด้วยความเข้าใจและ ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสามารถดึงเอาศักยภาพของแต่ละบุคคลมาร่วมพัฒนาสังคมรอบด้านด้วยความสุขและสันติ และในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ขอขอบคุณและส่งความปรารถนาดีมายังผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียนทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ สนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินงานบรรลุเป้าหมายในหลายๆ กิจกรรมที่ผ่านมา โดยเฉพาะงานกอล์ฟ และงาน Montfort Variety Education 2013 “Go Beyond 2015” ที่ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในการประสานพลังความร่วมมือของครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้สนับสนุนโรงเรียนในการสร้างเวทีสรุปการเรียนให้บุตรหลานได้แสดงความสามารถอย่างน่าทึ่งและระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนมงฟอร์ต ยังคงมีอีกหลายด้านที่อยู่ระหว่างการยกระดับให้มีความพร้อมในระดับสากล

    ขอพระพรของพระกุมารเยซูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านเข้มแข็งและเปี่ยมสุขสำเร็จในเทศกาลคริสต์มาสและตลอดปีใหม่ 2014


 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: อัลบั้มภาพ
 
:: ปฏิทินฝ่าย
 
:: ปฏิทินกิจกรรม