อัลบัมภาพที่ 20429    งานพยาบาลเข้าร่วมอบรมเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับครูดูแลเด็กและครูอนามัยโรงเรียน
อัลบัมภาพที่ 20344    ให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.4 -ป.6 เรื่องไวรัสโคโรนา
<< Back Next >>