อัลบัมภาพที่ 21633    การดูแลส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลับบ้านด้วยระบบ MCP Pickup
อัลบัมภาพที่ 21632    กำกับติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสอนและการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
<< Back Next >>