อัลบัมภาพที่ 9900    ประชุมรับฟังรายละเอียดและเตรียมความพร้อม เรื่องหาแนวทางพัฒนาตำรากลางภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ วันที่ 4 มีนาคม 2557
อัลบัมภาพที่ 9876    ประชุมครูต่างชาติแผนกEP และ IE ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
<< Back Next >>