อัลบัมภาพที่ 20526    ประชุมออนไลน์เพื่อเรียนรู้การใช้ระบบการเงินและการบัญชี ในสถานศึกษา (MCS, MCP, ACL, ACT, ACS) (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
อัลบัมภาพที่ 20517    ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินและการบัญชีในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
<< Back Next >>