อัลบัมภาพที่ 20499    ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 4/2562 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
อัลบัมภาพที่ 20494    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศ ของโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
<< Back Next >>