อัลบัมภาพที่ 20460    มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
อัลบัมภาพที่ 20459     (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
<< Back Next >>