อัลบัมภาพที่ 20468    ประชุมนำเสนองบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
อัลบัมภาพที่ 20416    วงดุริยางค์ร่วมแสดงในงานมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562 (งานดุริยางค์)
<< Back Next >>