อัลบัมภาพที่ 21124    การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 4/2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM (งานพัฒนาบุคลากร)
อัลบัมภาพที่ 21123    การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 4/2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM (งานพัฒนาบุคลากร)
<< Back Next >>