อัลบัมภาพที่ 21317    ประชุมโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 3 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
อัลบัมภาพที่ 21304    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ขอเยี่ยมชมโครงการและสัมภาษณ์ในการประกวด Thailand Energy Awards 2021 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
<< Back Next >>