อัลบัมภาพที่ 21121    ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมกราคม (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
อัลบัมภาพที่ 21118    พิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีทรัพย์สินโรงเรียน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
<< Back Next >>