อัลบัมภาพที่ 21360    ครูวิไลวรรณ เครือเทพ เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
อัลบัมภาพที่ 21357    ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
<< Back Next >>