อัลบัมภาพที่ 21564    มอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
อัลบัมภาพที่ 21563    มอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
<< Back Next >>