อัลบัมภาพที่ 21559    ประชุมคณะกรรมการการอยู่เวรของครูและบุคลากร (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
อัลบัมภาพที่ 21554    รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน จาก ดร.ดนัย สารพฤกษ์ (ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่) เพื่อขอทำการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On-Site) (งานพยาบาล)
<< Back Next >>