อัลบัมภาพที่ 21732    ประชุมประจำเดือนมิถุนายน งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
อัลบัมภาพที่ 21729    ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
<< Back Next >>