อัลบัมภาพที่ 8749    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น ประจำปีการศึกษา 2556 (งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
อัลบัมภาพที่ 8585    ครูศรีกุล ยอดชุมภู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ - การเงิน และครูกัณฐริกา โอวาทสาร รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร เยี่ยมไข้ครูสมหญิง ฟูปัญญา ตำแหน่งงานสื่อสารมวลชนที่เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
<< Back Next >>