อัลบัมภาพที่ 8469    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเีรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
อัลบัมภาพที่ 8467    ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รอบเพิ่มเติม และนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.6 เข้าพบผู้อำนวยการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
<< Back Next >>