Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
000/2564       คณะกรรมการหน่วยงาน      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำชั้น      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ - จััดจ้างประจำปีการศึกษา 2564      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2564      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินออกจากระบบบัญชีทรัพย์สินโรงเรียนปีการศึกษา 2564      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนด้านพฤติกรรม การเรียนรู้ และสุขภาพ ปีการศึกษา 2564      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินภายในโรงเรียน      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564      
000/2564       222      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564      
000/2564       แต่งคณะกรรมการงานวันเด็ก      
000/2564       test      
000/2564       การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย      
000/2564       การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ และพิธีสักการะนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2564      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2567      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนของโรงเรียน      
000/2564            
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2564      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2564      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการ จำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564      
000/2564       คณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศระบบ SWIS ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2564      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2564      
000/2564       trest      
000/2564       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2564