Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีการศึกษา 2563      
000/2563       การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย      
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินออกจากระบบบัญชีทรัพย์สินโรงเรียน ปีการศึกษา 2563      
000/2563       การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย      
000/2563            
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563      
000/2563            
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนของโรงเรียน      
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ และ พิธีสักการะนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต      
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินภายในโรงเรียน      
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563      
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564      
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563      
000/2563       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563      
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)      
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนด้านพฤติกรรม การเรียนรู้ และสุขภาพ      
000/2563            
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563      
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563      
000/2563       คณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศระบบ SWIS ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563      
000/2563            
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2563      
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 1 / 2563      
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563      
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2563      
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติก่อนและหลังกรณีน้ำท่วมโรงเรียน      
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563