รหัสประจำตัว : 1004

ชื่อ-สกุล : มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ

ฉายา : กุ้ง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน , งานกิจกรรมนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...