ชื่อ-สกุล : มิสพรฤดี จันทร์สอง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ , กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ( มหาวิทยา่ลัยเชียงใหม่ )

more...