ชื่อ-สกุล : ม.นิวัติ ทิศรีชัย

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.5 , กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...