ชื่อ-สกุล : ม.นิวัติ ทิศรีชัย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา , งานบริหารระดับชั้น ป.6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...