รหัสประจำตัว : 1022

ชื่อ-สกุล : มิสจุฑามาศ สุนทรพฤกษ์

ฉายา : ครูหน่อง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ , งานโภชนาการ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...