รหัสประจำตัว : 1028

ชื่อ-สกุล : มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์

ฉายา : แจง

สังกัดหน่วยงาน : งานหลักสูตร , กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ , กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...