ชื่อ-สกุล : มิสสุทธิพร รอดสุวรรณ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ )

more...