รหัสประจำตัว : 1046

ชื่อ-สกุล : ม.กระสรวล อินทรสมบัติ

ฉายา : สวนคาราบาว

สังกัดหน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.บ ( ราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...