รหัสประจำตัว : 1055

ชื่อ-สกุล : มิสจิราณี ทิศรีชัย

ฉายา : ต้อย

สังกัดหน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 57303040093739

more...