ชื่อ-สกุล : ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.5 , งานบริหารระดับชั้น , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...