รหัสประจำตัว : 1067

ชื่อ-สกุล : มิสฐิติชญาน์ ราชคำสุข

ฉายา : nui

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.2 , กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมาหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 57303040093755

more...