ชื่อ-สกุล : มิสฐิติชญาน์ ราชคำสุข

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.2 , กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมาหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...