ชื่อ-สกุล : มิสฐิติชญาน์ ราชคำสุข

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานบริหารระดับชั้น ป.1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมาหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...