ชื่อ-สกุล : ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสระว่ายน้ำ , งานบริหารระดับชั้น ป.1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ , กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...