ชื่อ-สกุล : มิสพัชรี พุฒิรัตนวัฒน์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานบริหารระดับชั้น ป.1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( ราชภัฎเชียงใหม่ )

more...