ชื่อ-สกุล : มิสพัชรี พุฒิรัตนวัฒน์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.1 , กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( ราชภัฎเชียงใหม่ )

more...