ชื่อ-สกุล : ม.มณี ครไชยศรี

สังกัดหน่วยงาน : งานยานพาหนะ , งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป , งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

more...