รหัสประจำตัว : 1084

ชื่อ-สกุล : ม.มณี ครไชยศรี

ฉายา : มณี

สังกัดหน่วยงาน : งานยานพาหนะ , งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 57303040085752

more...