ชื่อ-สกุล : มิสรุ่งอรุณ ชัยเขต

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.1 , งานบริหารระดับชั้น , กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ )

more...