ชื่อ-สกุล : มิสวรรณิภา วันหวัง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู EP , งานบริหารระดับชั้น ป.3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏเฃียงใหม่ )

more...