รหัสประจำตัว : 1091

ชื่อ-สกุล : ม.วัฒนา แสงสินธุ์

ฉายา : โอ๋

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ , งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปกศ.สูงพลศึกษา ( วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ )

more...